Všeobecné obchodní podmínky 2023-10-04T14:24:01+00:00

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím lékařem potvrzeným posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, žádosti o řidičské oprávnění (dále jen „žádost“) autoškolou a ze strany žadatele podpisem na žádosti o řidičské oprávnění, kterým prohlašuje, že byl seznámen se všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. Pokud s ohledem k věku žadatele vzniká povinnost o odpovědnosti jiné osoby, musí být žádost doplněna podpisem zákonného zástupce.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“).

Žadatel podáním žádosti o přijetí k výuce a výcviku souhlasí se smluvními podmínkami autoškoly.

2. Kurzovné

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly spojené se zkouškou.

Ceny jsou uvedeny v ceníku, který je umístěn na stránkách

www.euro-autoskola.cz

Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel při předání žádosti autoškole v hotovosti, nejpozději do 14 dní, v plné výši dle ceníku.

Při platbě převodem z účtu je splatnost objednané výuky a výcviku v plné výši dle ceníku též do 14 dní.

V případě individuální dohody je možná též úhrada formou zálohy v hotovosti.

Po úhradě ceny nebo zálohy obdrží žadatel tzv. „průkazku“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku. Její ztráta nebo poškození, které povede k její výměně je zpoplatněna 50,- Kč. Zároveň žadatel obdrží čip. Při jeho ztrátě žák hradí 200 Kč poplatek.

Záloha je vždy součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola určí žadateli termíny splatnosti jednotlivých záloh.

Není-li některá záloha uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude platba provedena.

Cena zálohy musí být v plné výši uhrazena v termínu splatnosti, a to je před zahájením výuky a výcviku. Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo ukončit výuku a výcvik žadatele, s čímž žadatel vyslovuje souhlas.

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly.

Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě.

Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit.

Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel během výuky pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy nebo od ukončení teoretické výuky žadatele doba přesahující šest (6) měsíců a od zahájení výuky a výcviku dvanáct (12) měsíců, ve které si žadatel neobjednal u učitele nebo autoškoly další výuku nebo výcvik, a v této době žadatel nepožádal autoškolu písemně o přerušení, nebo odklad další výuky a výcviku, autoškola je oprávněna odstoupit od smlouvy s žadatelem. I v tomto případě se bude však považovat výcvik za ukončený ze strany žadatele, bez nároku na vrácení kurzovného.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Odstupuje-li žadatel písemně od smlouvy bez udání důvodu, zaniká žadateli nárok na vrácení kurzovného. V případě závažných důvodů má žadatel nárok na vrácení kurzovného po projednání s majitelem autoškoly.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku vzniká nárok na smluvní administrativní poplatek ve výši 1000 Kč. Smluvní poplatek bude zaúčtován do závěrečného vyúčtování kurzovného.

Cena celého balíčku kurzu autoškoly bude vždy cenově výhodnější než jednotlivé dílčí součásti kurzu. Cena doplňujícího výcviku teorie je 3000 Kč. Tato cena se poměrově odečítá od ceny každé cvičné jízdy. Pokud žák má osobní problém s učitelem výcviku, vše se řeší s majitelem autoškoly. Pokud se nenajde řešení a žák trvá na ukončení kurzu, autoškola započítává cvičnou jízdu 45 min. dle platného ceníku. Rozdíl se odečte od ceny uhrazeného kurzovného a bude vyplacené žákovi zpět. Současně žák obdrží zpět žádost a zdravotní posudek s potvrzením o absolvování výuky a výcviku a uhradí výše uvedený administrativní poplatek. Vzhledem k cenám kurzu může autoškola od tohoto vyúčtování i ustoupit. Všechny tyto podmínky se odvíjejí od aktuální ceny kurzu autoškoly.

6. Cvičné jízdy

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy v autoškole nebo u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi. V případě víkendových jízd a svátků se počítá jako včasná omluva 48 hod předem. Do této doby se nezapočítává doba pracovního volna. Smluvní poplatek za neomluvenou jízdu anebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 1400 Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku, nebo prostředky na nevyužitou jízdu budou sloužit k pokrytí nákladů a žák si chybějící jízdu uhradí následně z vlastních prostředků. Při pozdní omluvě žák vždy hradí poplatek 300 Kč, a to i v případě, že jízda byla obsazena jiným žákem.

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele, jízda propadá, žák hradí poplatek za zmařenou jízdu 1400 Kč a v závěru kurzu si hradí doplňující výcvik za zmařenou jízdu dle platného ceníku. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda krácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

7. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole příslušný odbor obce s rozšířenou působností a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky, a to instruktorovi anebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky anebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní poplatek ve výši 500 Kč, který slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné apod.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty. Ostatní poplatky na zkoušky a opravné zkoušky jsou dle platného ceníku.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

8. Pojištění-škody

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik. V případě dopravní nehody se dle zákona rozlišuje zavinění žáka a instruktora. Zda instruktor mohl dopravní nehodě zabránit či nikoliv.

9. Závěrečná ustanovení

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly.

Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoliv jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele dle obchodních podmínek a školního řádu Euro Autoškoly.

Uvedené ceny ve smluvních podmínkách se mění s ohledem na aktuální ceník autoškoly.

10. GDPR – Ochrana a zpracování osobních údajů

Zpracovatel Euro Autoškola tímto prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

Vyplněním přihlášky souhlasíte, jakožto poskytovatel osobních údajů, se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR). Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, číslo dokladu totožnosti a řidičského průkazu.